Algemene voorwaarden Parkstad.com

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met vof Parkstad.com aangegane overeenkomsten, door vof Parkstad.com geleverde diensten en alle door vof Parkstad.com gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor vof Parkstad.com niet bindend en niet van toepassing. 
1.2 Naast deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn op onze Webhosting diensten ook de Algemene Voorwaarden Webhosting van toepassing.

2. Aanvaarding en uitvoering opdrachten

2.1 vof Parkstad.com voert de door de klant schriftelijk bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website naar beste kunnen en weten uit, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden. 
2.2 Indien de door vof Parkstad.com opgeleverde website niet voldoet aan verwachtingen die vof Parkstad.com middels de door zowel door de klant als door vof Parkstad.com ondertekende specificaties heeft gewekt bij de klant is de klant niet verplicht vof Parkstad.com te betalen voor de niet door de klant geaccepteerde website, met uitzondering van de door vof Parkstad.com gemaakte en vooraf aan de klant gedeclareerde kosten. 
2.3 De klant is verplicht voldoende materiaal voldoenend aan artikel3 te leveren aan vof Parkstad.com en vof Parkstad.com voldoende medewerking te verlenen zodat het vof Parkstad.com mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
2.4 vof Parkstad.com heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen vof Parkstad.com en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant. 
2.5 vof Parkstad.com is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

3. Aanlevering materiaal 
3.1 Het door de klant aan vof Parkstad.com geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen vof Parkstad.com en de klant. 
3.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan vof Parkstad.com dat al het door de klant aan vof Parkstad.com aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door vof Parkstad.com te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website. 
3.3 Het is vof Parkstad.com niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die vof Parkstad.com noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

 

4. Prijzen, tarieven
4.1 Alle door vof Parkstad.com opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen. 
4.2 De klant dient binnen 10 dagen na factuurdatum het aan vof Parkstad.com verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door vof Parkstad.com op de factuur vermeldde bank- of girorekening. 
4.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen vof Parkstad.com en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt vof Parkstad.com zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren. 
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
4.5 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten.

5. Webwinkels en Content Managing System (CMS)
5.1 vof Parkstad.com maakt gebruik van bepaalde open source systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten:

  • PrestaShop

  • Open cart

  • Joomla

  • Wordpress

5.2 Parkstad.com is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan. 
5.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op vof Parkstad.com 
5.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina's aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).

6. Ruilen en herroepingrecht open source systemen
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 vof Parkstad.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
8.3 vof Parkstad.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van vof Parkstad.com . vof Parkstad.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. 
8.4 Indien vof Parkstad.com , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
8.5 De Koper is gehouden vof Parkstad.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen vof Parkstad.com mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van vof Parkstad.com of de fabrikant zijn verricht;

  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

 
9. Persoonsgegevens
9.1 Opdrachtgever is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee veranwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van Vof Parkstad.com ten behoeve van Opdrachtgever.
9.2 Opdrachtgever vrijwaart Vof Parkstad.com van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
9.3 Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Vof Parkstad.com voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Vof Parkstad.com. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Vof Parkstad.com hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
9.4 Vof Parkstad.com is als ‘bewerker’ (“verwerker”) in de zin van de Wbp en de AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Vof Parkstad.com noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en het zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Vof Parkstad.com.

10  Overmacht
10.1. In geval van overmacht is Parkstad.com gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
10.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
10.3. Parkstad.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Parkstad.com geen invloed kan uitoefenen.11 Intellectuele eigendom. 
11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij vof Parkstad.com , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12. Dataverkeer:
12.1 Dataverkeer wordt maandelijks per relatie per website gemeten.
Komt het dataverkeer boven 4 Gigabyte (4000Mb) per maand, dan wordt 4 Euro (excl. 19% Btw) per Gigabyte aan extra kosten berekend, uitgezonderd de hoeveelheden, die reeds vermeld staan in het hostingcontract met de relatie.

13. Browsers:
13.1 Wij ontwerpen websites en webshops voor Internet Explorer  vanaf versie 9 en voor Firefox vanaf versie 27
13.2 Als websites bij de gangbare browsers op http://browsershots.org goed worden weergegeven dan geldt dit als maatstaf voor ons.

14. Besturingssoftware 
14.1. Om veiligheidsredenen wordt de besturingssoftware van onze server regelmatig geupdate naar de nieuwste versie.
Indien externe scripts of modules voor websites niet aan onze besturingssoftware voldoen, 
zijn wij niet verantwoordelijk voor het updaten van deze scripts of modules.